Что такое неазначальная форма: Дзеяслоў. Неазначальная форма дзеяслова. Часы дзеяслова (5 клас)

Содержание

Урок беларускай мовы ў 7 класе «Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля»

11

Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля

Мэты: 1. Абудзіць пазнавальную цікавасць да тэмы, дапамагчы вучням зразумець асаблівасці значэння неазначальнай формы дзеяслова, усвядоміць яе граматычныя прыметы, сінтаксічную ролю ў сказе.

2. Ствараць умовы для пошукавай дзейнасці, садзейнічаць выпрацоўцы ўменняў правільна падбіраць інфінітыў да формы асабовага дзеяслова, вызначаць сінтаксічную ролю інфінітыва, правільна ўжываць дзеясловы неазначальнай формы ў маўленні.

3. Выхоўваць любоў да роднай зямлі, беражлівыя адносіны да прыроды.

Тып урока: урок тлумачэння новага матэрыялу

Абсталяванне: Беларуская мова: вучэб. дапам. для 6-га кл. /В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль, С. Р. Рачэўскі. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2015; Беларуская мова: вучэб. дапам. для 5-га кл. Ч. 2/ В. П. Красней і інш. – Мінск: Нац. ін-т адукацыі, 2008; лісты самакантролю; алгарытмы пошуку; Беларуская савецкая энцыклапедыя, Т. 5; тлумачальны слоўнік; камп’ютар; аўдыязапіс песні “Жураўлі на Палессе ляцяць”; вучнёўскія фотаздымкі прыроды ў электронным варыянце; стыкеры для рэфлексіі

Метад навучання часткова пошукавы

Формы дзейнасці вучняў на ўроку: самастойная работа, работа ў парах, групавая работа

Міжпрадметныя сувязі: беларуская літаратура, музыка, экалогія.

Падрыхтоўчая работа: вучні прыносяць уласныя фотаздымкі прыроды ў электронным варыянце, рыхтуюць тэксты-рыфмаванкі для правядзення фізкультхвілінкі

План урока

1. Арганізацыйны момант

2. Актуалізацыя апорных ведаў

3. Мэтанакіраванне

4. Музычная паўза

5. Тлумачэнне новага матэрыялу:

а) стварэнне праблемнай сітуацыі

б) адкрыццё

7. Фізкультхвілінка

8. Замацаванне ведаў:

а) першаснае замацаванне

б) трэніровачнае замацаванне

в) творчае замацаванне

9. Падвядзенне вынікаў урока

10. Рэфлексія

11. Дамашняе заданне

Афармленне дошкі

(Не) знішчым мы, (не) страцім, (не) загубім

Сваіх азёр, лугоў, сваіх лясоў.

І родны край, і мову (не) разлюбім –

У кожным сэрцы гэты дзеяслоў!

В. Гардзей

Дата

Класная работа

Садок садзіць — жыццё…

(Не) берагчы парастка – (не) бачыць…

Арганізацыйны момант

Слова настаўніка: — Добры дзень! Вітаю вас на ўроку беларускай мовы. Я жадаю вам добрага настрою і плённай працы. Сёння мы будзем працягваць знаёміцца з часцінай мовы – дзеясловам. Пачнём урок з верша Віктара Гардзея “Мая граматыка”. Слухаючы твор, падумайце, якія ж дзеясловы павінны гучаць у нашых сэрцах.

Настаўнік чытае верш В. Гардзея “Мая граматыка”. Адначасова прэзентуюцца вучнёўскія фотаздымкі прыроды ў электронным варыянце.

У лесе родную вучыў я мову.

Назоўнікамі дрэвы ў ім гучаць.

Тут птушкі ўтвараюць дзеясловы –

Пяюць, шчабечуць, свішчуць і крычаць.

Прыметнікамі бор здалёк прыметны –

Зеленачубы, статны, залаты,

Сустрэне бор займеннікам прыветным:

Як з лепшым сябрам, з кожным ён на ты…

Звіні ж вякамі, мова, па-над краем –

На пераправе, ў лузе, пры сасне.

Жыццё не адмаўляе, а сцвярджае

Адмоўная часціна мовы – не.

Не знішчым мы, не страцім, не загубім

Сваіх азёр, лугоў, сваіх лясоў.

І родны край, і мову не разлюбім –

У кожным сэрцы гэты дзеяслоў!

Гутарка: 1. Якія дзеясловы павінны гучаць у нашых сэрцах?

2. Я прапаную сённяшні ўрок прысвяціць роднай зямлі. Згодны?

Актуалізацыя апорных ведаў

Заданне: выпісаць з апошняй страфы дзеяслоў, раскрыць дужкі, вызначыць час, лік, асобу. Адзін вучань выконвае заданне каля дошкі.

Вывад: Не з дзеясловамі пішацца асобна. Дзеясловы змяняюцца па часах, асобах, ліках.

Мэтанакіраванне

Самастойная праца або праца ў парах (сітуацыя выбару)

Заданне: спісаць з дошкі прыказкі, дапоўніўшы патрэбнымі словамі.

1. Садок садзіць – жыццё … (харашыць)

2. (Не) берагчы парастка – (не) бачыць … (дрэва)

Заданне: 1. На якія пытанні адказваюць дзеясловы? (што рабіць? што зрабіць?)

2. На што заканчваюцца дзеясловы? (на -ць, -чы)

3. Ці можна ў дзеяслове “садзіць” вызначыць час, лік, асобу? (у дзеяслове “садзіць” нельга вызначыць час, лік, асобу)

Вывад: гэта дзеясловы ў неазначальнай форме.

Запіс тэмы. Пастаноўка мэт (вучні ўдзельнічаюць у пастаноўцы мэт урока)

Знаёмства з планам работы.

Музычная паўза (гучыць запіс песні “Жураўлі на Палессе ляцяць” у выкананні ансамбля “Песняры”)

Заданне: выпісаць з песні дзеясловы ў неазначальнай форме

Вывад: выпісаныя дзеясловы адказваюць на пытанні што рабіць? што зрабіць?, заканчваюцца на –ць. Гэта дзеясловы ў неазначальнай форме.

Тлумачэнне новага матэрыялу:

стварэнне праблемнай сітуацыі (Дадатак 1)

Мы ўжо ведаем, на якія пытанні адказвае неазначальная форма дзеяслова, на што заканчваецца, але ці хопіць вашых ведаў , каб выканаць заданні па тэме на лістку самакантролю?

Заданне: на лістку самакантролю ў графе “У пачатку ўрока” ацаніць свае веды і ўменні знакамі “+” ці “-“ (“ведаю” ці “не ведаю”)

Самастойная праца.

Вывад: каб на лістку самакантролю стала больш “+”, трэба шукаць адказы на прапанаваныя пытанні. Засвоіўшы тэму ўрока, у канцы ўрока трэба будзе выканаць заданні ў лістку самакантролю.

Адкрыццё (пошук адказаў на пытанні) Заданне: аб’яднацца ў групы (творчыя лабараторыі) і, выкарыстоўваючы алгарытмы пошуку, знайсці адказы на пытанні. Падрыхтавацца да выступлення ў ролі настаўніка. (Дадатак 2)

Творчая лабараторыя № 1 (агульнае значэнне неазначальнай формы дзеяслова)

Творчая лабараторыя № 2 (марфемная будова дзеяслова ў неазначальнай форме)

Творчая лабараторыя № 3 (утварэнне неазначальнай формы дзеяслова)

Творчая лабараторыя № 4 (сінтаксічная роля неазначальнай формы дзеяслова)

Фізкультхвілінка

Фізкультхвілінку праводзяць загадзя падрыхтаваныя вучні ў вершаванай форме. Напрыклад:

 1. Раз — прыселі,

Два – усталі,

Тры – на насочках пастаялі,

На чатыры пацягнуцца, управа-ўлева павярнуцца,

Пяць – панахіляцца і заўсёды ўсміхацца!

 1. Пачынаем мы размінку,

Нахіляем сваю спінку.

Рукамі дакранёмся да падлогі,

Не згібаючы свае ногі.

Павароты галавы –

Раз, два, тры.

Ну, а зараз тры кіўкі –

Раз, два, тры.

Зробім пяць мы прысяданняў,

Вось і ўсе мае заданні.

Першаснае замацаванне

Выступленне прадстаўнікоў творчых лабараторый у ролі настаўніка.

Выкананне прапанаваных заданняў.

Творчая лабараторыя № 1 (агульнае значэнне неазначальнай формы дзеяслова)

а) паведамленне і тлумачэнне іншых назваў неазначальнай формы дзеяслова

б) заданне класу: адказаць на пытанне: чаму ў слоўніках не падаецца слова “працую”, а падаецца слова “працаваць”?

Вывад: у слоўніках словы падаюцца ў пачатковай форме. Для дзеяслова пачатковая форма – гэта неазначальная форма.

Творчая лабараторыя № 2 (марфемная будова дзеясловаў у неазначальнай форме)

а) паведамленне пра асаблівасці марфемнай будовы неазначальнай формы дзеяслова

б) заданне класу: разабраць па саставе дзеясловы ў прыказках “садзіць”, “берагчы”

Вывад: дзеясловы ў неазначальнай форме не змяяюцца, значыць, не маюць канчаткаў.

Творчая лабараторыя № 3 (утварэнне неазначальнай формы дзеяслова)

а) паведамленне пра ўтварэнне неазначальнай формы дзеяслова, пра захаванне пытанняў што рабіць? што зрабіць?

б) заданне класу: выканаць практыкаванне №408

Вывад: калі дзеяслоў адказвае на пытанне без прыстаўкі з-, то пры ўтварэнні неазначальнай формы дзеяслова ставіцца пытанне што рабіць? Калі дзеяслоў адказвае на пытанне з прыстаўкай з-, то пры ўтварэнні неазначальнай формы дзеяслова ставіцца пытанне што зрабіць?

Творчая лабараторыя № 4 (сінтаксічная роля неазначальнай формы дзеяслова)

а) паведамленне пра сінтаксічную ролю неазначальнай формы дзеяслова ў сказах

б) заданне класу: запісаць сказы, паставіць да інфінітываў пытанні, вызначыць, якімі членамі сказа з’яўляюцца дзеясловы ў неазначальнай форме.

Прыйшла пара пачынаць жніво.

Госця папрасілі пасадзіць на памяць дрэўца.

Жыць – Радзіме служыць.

Вывад: неазначальная форма дзеяслова можа быць любым членам сказа. Каб вызначыць сінтаксічную ролю інфінітыва, трэба правільна паставіць пытанне да слова.

Трэніровачнае замацаванне

Заданне: выканаць заданні ў лістку самакантролю.

Самаправерка, пастаноўка “+” ці “-” насупраць адказаў ў графе “У канцы ўрока” (адказы запісаны на адваротным баку дошкі). (Дадатак 3)

Пытанне: якое заданне было самым цяжкім?

Творчае замацаванне

Прыдумаць і запісаць у ліст самакантролю заданне №5 па тэме “Неазначальная форма дзеяслова”.

Лісты самакантролю здаць для праверкі настаўніку.

Падвядзенне вынікаў урока

Ацэнка індывідуальнай, групавой і калектыўнай дзейнасці.

Рэфлексія

На стыкерах напісаць інфінітывы, каб прадоўжыць запісаныя на дошцы пачаткі сказаў:

 1. Прыроду трэба …

 2. На наступным уроку давайце будзем …

Стыкеры з адказамі прымацаваць на дошку каля адпаведных сказаў.

Дамашняе заданне (на выбар)

§ 56, пр. 411

Скласці памятку “Як трэба паводзіць сябе ў лесе” з выкарыстаннем дзеясловаў у неазначальнай форме.

Дадатак 1

Неазначальная форма дзеяслова

Ліст самакантролю

Заданне

У пачатку ўрока

У канцы ўрока

1

Якія яшчэ назвы мае неазначальная форма дзеяслова? Чаму?

2

Разбярыце па саставе слова збіраць.

3

Утварыце неазначальную форму наступных дзеясловаў:

кашу

падабаецца

заблудзіліся

4

Вызначце сказы, у якіх выдзеленыя словы з’яўляюцца выказнікамі:

а) Мы спыніліся на паляне адпачыць.

б) Вясна нараджае жаданне весяліцца.

в) Жыць – Радзіме служыць.

г) Нельга рваць першацветы.

5

Дадатак 2

Творчая лабараторыя № 1

Агульнае значэнне неазначальнай формы дзеяслова

 1. Знайсці ў слоўніку словы працую, працавалі.

 1. Зрабіць вывад пра спосабы падачы дзеясловаў у слоўніку.

 1. Растлумачыць, чаму неазначальная форма дзеяслова з’яўляецца пачатковай.

 2. Прачытаць у Беларускай савецкай энцыклапедыі артыкул “Інфінітыў”.

 3. Растлумачыць паходжанне тэрміна “Інфінітыў”.

Творчая лабараторыя № 2

Марфемная будова дзеяслова ў неазначальнай форме

 1. Перакласці на беларускую мову дзеясловы принести, смотреть.

 1. Разабраць гэтыя словы па саставе. Успомніць, якія словы не маюць канчаткаў (падручнік “Беларуская мова” для 5 класа , Ч. 2, § 29)

 1. Зрабіць вывад пра асаблівасці марфемнай будовы дзеясловаў у неазначальнай форме.

Творчая лабараторыя № 3

Утварэнне неазначальнай формы дзеяслова

 1. Параўнайць дзеясловы: вучуся, вывучу, вывучаю.

 2. Паставіць да дзеясловаў пытанні.

 3. Ад асабовых дзеясловаў утварыць неазначальную форму.

 4. Праверыць, ці супадаюць першыя літары ў пытаннях да асабовых дзеясловаў і да дзеясловаў у неазначальнай форме.

 5. Зрабіць вывад аб правілах утварэння неазначальнай формы дзеяслова.

Творчая лабараторыя № 4

Сінтаксічная роля неазначальнай формы дзеяслова

 1. Успомніць, на якія пытанні адказваюць у сказе дзейнік, выказнік, азначэнне, дапаўненне, акалічнасць. (падручнік “Беларуская мова” для 5 класа , Ч. 1, § 15-19)

 2. Па пытанні вызначыць, якімі членамі сказа з’яўляюцца дзеясловы ў сказах:

а) Жаданне маляваць не пакідала дзяўчынку.

б) Еду я дадому пераведаць родных, блізкіх, дарагіх.

3. Зрабіць вывад пра сінтаксічную ролю неазначальнай формы дзеяслова.

Дадатак 3

Неазначальная форма дзеяслова

Ліст самакантролю (узор выканання)

Заданне

У пачатку ўрока

У канцы ўрока

1

Якія яшчэ назвы мае неазначальная форма дзеяслова? Чаму?

Пачатковая форма дзеяслова, інфінітыў

2

Разбярыце па саставе слова збіраць.

з – прыстаўка, бір – корань, а – суфікс, ць — суфікс

3

Утварыце неазначальную форму наступных дзеясловаў:

кашу — касіць

падабаецца — падабацца

заблудзіліся — заблудзіцца

4

Вызначце сказы, у якіх выдзеленыя словы з’яўляюцца выказнікамі:

а) Мы спыніліся на паляне адпачыць.

б) Вясна нараджае жаданне весяліцца.

в) Жыць – Радзіме служыць. ×

г) Нельга рваць першацветы. ×

5

infinitiv/o

infinitivo

Verba moduso2 esprimanta la agon aŭ staton en plej abstrakta, nedifina maniero: senrilate al la aganto (senpersone), sen verba modalo kaj sen verba tempo: kiel la nomoj2, infinitivo povas roli kiel subjekto, objekto, predikativo aŭ epiteto; la vortoj „por“ kaj „anstataŭ“, uzataj antaŭ infinitivo, havas la sencon ne de pura prepozicio, sed preskaŭ de konjunkcio [1];
Jano apenaŭ notis la regionan uzon de „pro“ kun infinitivo [2]; kiel moduso verba, infinitivo de transitiva verbo povas akcepti rektan komplementon; en Esperanto infinitivo estas la norma vortoformo vortara; en Esperanto infinitivo ĉiam finiĝas je -i, tial oni povas nomi ĝin „la i-moduso“;

Rim. : Zamenhof atentigas, ke «en Esperanto oni uzas la infinitivon nur aŭ en formo de rekta komplemento (ekzemple:

mi amas danci), aŭ en formo de nerekta komplemento kun la prepozicioj por, antaŭ (ol), anstataŭ, kaj ke en ĉiuj okazoj, kiam oni bezonas uzi la infinitivon kun iu alia prepozicio, oni devas uzi anstataŭ ĝi participon aŭ substantivon kun prepozicio (ekzemple: li foriris, ne preminte lian manonsen premado de lia mano anstataŭ sen premi lian manon«[3].

1. L. L.

Zamenhof: Lingvaj Respondoj, Dua Parto – Gramatiko
2. Johán Valano: Ĉu vi kuiras ĉine?, 5
3. L. L. Zamenhof: Lingvaj Respondoj, Respondo 30, La Revuo, 1908, Februaro

angle:
infinitive
beloruse:
інфінітыў, неазначальная форма дзеяслова
ĉeĥe:
infinitiv
france:
infinitif
germane:
Infinitiv, Nennform, Grundform
hispane:
infinitivo
hungare:
főnévi igenév, infinitivus
nederlande:
infinitief, onbepaalde wijs
portugale:
infinitivo
ruse:
неопределённая форма глагола, инфинитив
slovake:
infinitív
ukraine:
інфінітив, неозначена форма дієслова

administraj notoj

Определенные и неопределенные артикли (a, an, the) — TIP Sheets

TIP Sheet
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ АРТИКЛЕИ

Артикли используются перед существительными или эквивалентами существительных и являются типом прилагательного. Определенный артикль ( the ) используется перед существительным, чтобы показать, что личность существительного известна читателю. Неопределенный артикль ( a , и ) используется перед существительным, которое является общим, или когда его личность неизвестна. Есть определенные ситуации, в которых существительное не имеет артикля.

В качестве руководства следующие определения и таблица обобщают основное использование артикулов. Продолжайте читать для более подробного объяснения правил и примеров того, как и когда их применять.

Определенный артикль

the (перед существительным в единственном или множественном числе)

Неопределенный артикль

a (перед существительным в единственном числе, начинающимся с согласного звука)
an (перед существительным в единственном числе, начинающимся с гласного звука)

Исчисляемые существительные — относятся к предметам, которые можно посчитать, в единственном или множественном числе

Нет -исчисляемые существительные — относятся к элементам, которые не учитываются и всегда стоят в единственном числе

СЧИТАЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ НЕИСЧИСЛЯЕМЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ
Правило № 1
Конкретная принадлежность неизвестна
а,
(без артикула)
Правило № 2
Конкретная идентификация известна
Правило №3
Все вещи или вещи вообще
(без артикула) (без артикула)

 

Чтобы понять, как используются артикли, важно знать, что существительные могут быть либо count (можно пересчитать) или noncount (количество неопределенно и не поддается подсчету). Кроме того, исчисляемые существительные имеют форму единственного числа (один) или множественного числа (более одного). Неисчисляемые существительные всегда находятся в форме единственного числа

.

Например, если мы говорим о воде, пролитой на стол, на столе может быть одна капля ( единственного числа ) или две или более капель ( множественного числа ) воды на столе. Слово drop в этом примере является существительным count , потому что мы можем подсчитать количество капель. Следовательно, в соответствии с правилами, применяемыми к существительным count , слово drop будет использовать артикли a или the .

Однако, если мы говорим о воде вообще, пролитой на стол, то было бы неуместно считать одну воду или две воды — на столе было бы просто воды . Вода это неисчисляемое существительное. Следовательно, в соответствии с правилами, применимыми к неисчисляемым существительным, слово

вода будет использовать без артикля или вместо , но не вместо .

Ниже приведены три особых правила, которые объясняют использование определенного и неопределенного артиклей.

Правило № 1 – Конкретное наименование неизвестно: Используйте неопределенный артикль a или an только с исчисляемым существительным в единственном числе, конкретное наименование которого читателю неизвестно. Используйте a перед существительными, которые начинаются с согласного звука, и используйте перед существительными, которые начинаются с гласного звука.

 • Используйте артикул и или и для обозначения любого неуказанного члена группы или категории.

Я думаю животное в гараже
Этот человек негодяй.
Ищем квартиру .

 • Используйте артикул и или и , чтобы указать один номер (в отличие от нескольких).

У меня есть кот и две собаки.

 • Используйте артикль и перед согласным звуком и используйте артикль и перед гласным звуком.

мальчик, яблоко

◊ Иногда между артиклем и существительным стоит прилагательное:

несчастный мальчик, красное яблоко

 • Множественное число от a или это какой-то . Используйте вместо , чтобы указать неопределенное, ограниченное количество (но более одного).

яблоко , несколько яблок

Правило № 2 – Известна конкретная идентичность: Используйте определенный артикль the с любым существительным (в единственном или множественном числе, исчисляемым или неисчисляемым), когда конкретная идентичность существительного известна читателю, как в следующих ситуациях:

 • Используйте артикль и , когда конкретное существительное уже упоминалось ранее.

Вчера я съел и яблок. Яблоко было сочным и вкусным.

 • Используйте артикль the , когда прилагательное, фраза или предложение, описывающие существительное, уточняют или ограничивают его идентичность.

Мальчик , сидящий рядом со мной, поднял руку.
Спасибо за совет , который ты мне дал.

 • Используйте артикль the , когда существительное относится к чему-то или кому-то уникальному.

теория относительности
федеральный бюджет на 2003 год

или вообще .

Осенью деревья прекрасны. (Все деревья осенью прекрасны.)
Он просил совета. (Он вообще просил совета.)
Я не люблю кофе. (Я вообще не люблю кофе.)

 

Дополнительная информация об употреблении артиклей .

Мой двоюродный брат искал совета у консультанта (не совет вообще или совет обо всем, а ограниченный совет).

Я бы хотел выпить кофе прямо сейчас (не кофе вообще, а кофе в ограниченном количестве).

Завтра может пойти дождь . Небольшой дождь был бы полезен для посевов (определенное количество дождя, в отличие от дождя в целом).

На столе несколько капель воды (ограниченное количество, но более одной капли).

 • Неисчисляемые существительные — это те, которые обычно не подсчитываются. Ниже приведены некоторые распространенные примеры:

Определенные продукты питания и напитки : бекон, говядина, хлеб, брокколи, масло, капуста, конфеты, цветная капуста, сельдерей, хлопья, сыр, курица, шоколад, кофе, кукуруза, сливки, рыба, мука, фрукты, лед сливки, салат, мясо, молоко, масло, макаронные изделия, рис, соль, шпинат, сахар, чай, вода, вино, йогурт

Некоторые непищевые вещества : воздух, цемент, уголь, грязь, бензин, золото, бумага, нефть, пластик, дождь, серебро, снег, мыло, сталь, дерево, шерсть

Наиболее абстрактные существительные : совет, гнев, красота, уверенность, мужество, занятость, веселье, счастье, здоровье, честность, информация, интеллект, знание, любовь, бедность, удовлетворение, правда, богатство

Области учеба : история, математика, биология и т. д.

Спорт : футбол, футбол, бейсбол, хоккей и т. д.

Языки : китайский, испанский, русский, английский и т. д.

2

2 Другое : одежда, оборудование, мебель, домашние задания, ювелирные изделия, багаж, пиломатериалы, машины, почта, деньги, новости, поэзия, загрязнение, исследования, декорации, движение, транспорт, насилие, погода, работа

 • Географические названия сбивают с толку, потому что некоторые требуют, а некоторые нет.

Использование с : США, большие регионы, пустыни, полуострова, океаны, моря, заливы, каналы, реки, горные хребты, группы островов

Пустыня Гоби
Объединенные Арабские Эмираты
река Сакраменто
Алеутские острова

Не используйте с : улицы, парки, города, штаты, округа, большинство стран, континенты, заливы, отдельные озера, отдельные горы, острова

Япония
Чико
Эверест
Залив Сан-Франциско

 

Примеры использования артикулов

Я не хочу в моем доме ружье .
Пистолет находится в его шкафу (подразумевается, что там есть определенный пистолет).
Я боюсь пушек (вообще всех пушек).

Она прислала мне открытку из Италии (неконкретная открытка — не письмо, не электронная почта).
Это открытка , которая лежит у меня в офисе (одна конкретная открытка).
Когда я получаю открытки, мне хочется путешествовать (любая открытка вообще).

У меня есть собака (одна собака).
Собака очень дружелюбна к (собака, о которой я уже упоминал).
Из собак получаются отличные домашние животные (собаки вообще).

Грете нужна мебель в квартире (мебель — неисчисляемое существительное).
Она собирается выбрать мебель, которая ей нужна (конкретная мебель, которая ей нужна).
Она надеется найти какую-нибудь мебель в эти выходные (неопределенное, ограниченное количество мебели).

Мы собираемся увидеть Статую Свободы в эти выходные (единственную Статую Свободы).

 

 

 

 

Определенная и неопределенная форма существительных

3.9

Всем привет и добро пожаловать на это видео об определенной и неопределенной форме существительных. Общая ссылка — неопределенная форма

13.4

Мы используем неопределенную форму существительного, чтобы ввести новую, неизвестную информацию: То есть, когда мы ссылаемся на что-то в общих терминах. Затем мы говорим об общей ссылке. Мы можем использовать неопределенную форму существительного как в единственном, так и во множественном числе

36.1

Взгляните на следующие английские предложения: We got a new Teacher Я встретил мальчика вчера Билеты в продаже здесь Все 3 предложения относятся к чему-то очень общий. Мы назвали это «общей ссылкой» и затем использовали неопределенную форму существительного, чтобы выразить ее.

61.3

Неопределенная форма в норвежском языке: форма Ubestemt Неопределенная форма в норвежском языке называется В единственном числе она образуется с помощью артикля, определяющего род, перед существительным En gutt = мальчик Ei jente = девочка Et barn = ребенок Во множественном числе это обычно образуется путем добавления «ER» в качестве суффикса к существительному. En gutt = мальчик To guttER = два мальчика Ei jente = девочка Tre jentER = три девочки Но есть исключения.

112.3

Как и в случае односложных существительных среднего рода: Тогда у нас есть Et barn = ребенок To barn = двое детей В этом случае форма такая же, как в неопределенном единственном числе Неопределенная форма без артикля В норвежском языке это также возможно чтобы сделать неопределенную форму без артикля, просто используя простую форму существительного.

142.3

Это происходит, когда мы говорим или пишем в очень общих терминах или когда мы ссылаемся на: Названия профессий Национальности или религиозные титулы

156

Английский и норвежский языки различаются, когда речь идет о профессиях и религиозных титулах в единственном числе:

163. 3

В английском языке у вас будет: В норвежском языке перед существительным нет артикля! Он студент Han er студент (без статьи) Она учитель Hun er lærer (без статьи) Карл — буддист Karl er buddhist (без статьи) Но английский и норвежский ведут себя совершенно одинаково как с национальностями, так и с профессиями

185.9

и религиозные титулы при использовании во множественном числе: She’s American Hun er amerikaner Они студенты/учителя De er studenter/ lærere Они буддисты De er buddhister Во множественном числе НЕТ неопределенных артиклей!

209,7

В этом случае мы просто используем неопределенную форму множественного числа существительных: Мальчики = Gutter Girls = Jenter Студенты = Studenter Children = Barn Конкретная ссылка – определенная форма Мы используем определенную форму существительного, когда пишем или говорим об известной информации, или когда наши собеседники и читатели могут понять, на что мы ссылаемся, вне ситуационного спора, общекультурных отсылок или потому, что мы имеем в виду конкретное понятие, которое является уникумом или единственным существующим экземпляром. То есть, когда мы пишем или говорим о чем-то в конкретных терминах. Затем мы говорим о конкретной ссылке.

263.2

Мы можем использовать определенную форму как в единственном, так и во множественном числе: Мальчики (я упоминал ранее) норвежцы. Мог бы ты передать мне соль? (соль на столе, я ее вижу, я говорю об известном конкурсе) Погода сегодня ужасная (погода — общеизвестное понятие) Я был в библиотеке (имею в виду библиотека, о которой все знают) Слайд 8 Определенная форма в норвежском языке – форма Bestemt Определенная форма в норвежском языке называется

301.2

В единственном числе это получается путем добавления артикля в качестве суффикса в конце существительного: EN gutt              GuttEN = мальчик Я беру неопределенный артикль в начале существительного и добавляю его в хвост

318.1

существительное: гуттен ET barn             barnET = ребенок

325,7

Обратите внимание на произношение: это /barne/ не barneT. Буква «Т» в конце — молчит. Однако для женского рода артикль меняется на –a в определенной форме единственного числа              jentA = the girl Определенная форма множественного числа одинакова независимо от рода существительного и образуется добавлением суффикса -ene в конце существительных. GuttEN = мальчик                       GuttENE = мальчики JentA = девочка JentENE = девочки EplET = яблоко EplENE = яблоки Однако возможны некоторые исключения, например, в BarnET = ребенок BarnA = дети = дети

390.3

OBS: Обратите внимание, что это не следует путать с –a, используемым в качестве суффикса для определенной формы в женском роде единственного числа!!

398,4

Это не то же самое, что: JentA  = девушка (та, которую я знаю) Мы можем организовать все формы существительных в следующей таблице.

415.8

Когда вы ищете новое слово на норвежском языке, вы должны выучить новое слово со всеми 4 формами существительного: неопределенное единственное число, определенное определенное число, неопределенное множественное число и определенное множественное число.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *