Виявлення хлору в органічній речовині: Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах

Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Лозівська філія

 

 

 

Методична розробка

відкритого заняття

 

 

«Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору

в органічних речовинах»

 

з дисципліни «Хімія»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лозова 2017


 

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Лозівська філія

 

 

 

Методична розробка

відкритого заняття

 

 

«Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору

в органічних речовинах»

 

з дисципліни «Хімія»

 

 

 

Розробив викладач:

Жук Н.І.

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО ТА ПОГОДЖЕНО  

на засіданні циклової комісії

загальноосвітніх дисциплін

протокол №___ від «__» ______ 20__ року

голова циклової  комісії _______ 

В.В. Шарий

 

Практична робота

      Дисципліна:

 «Хімія»

 Тема заняття:

Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах

   Мета заняття:

 

навчальна –

навчити студентів визначати у лабораторних умовах Карбон, Гідроген і Хлор в органічних речовинах, удосконалити вміння встановлювати елементарний склад речовин

розвиваюча –

закріпити вміння студентів вести спостереження під час виконання експерименту й робити самостійно узагальнюючі висновки; розвивати вміння працювати з ПК;

виховна –    

виховувати у студентів інтерес до даної дисципліни.

 

 

Вид заняття:

практична робота

Тип заняття:

заняття-практикум

Міждисциплінарний  зв’язок:

«Екологія», «Біологія»

Дидактичне забезпечення:

ПК, таблиці, схеми, довідник, енциклопедія

Література:

1. Корчинський Г.А. Хімія. – Вінниця, 2002. –525с.

2. Телегус В.С. та ін. Основи загальної хімії. –Львів: Світ, 2000. –424с.

3. Григор’єва В.В., Самійленко В.М., Сич А.М. Загальна хімія.–К.: Вища шк., 1991. –431с.

4. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. – М.: Высш. школа, 1997. –384с.

5. Глинка Н.Л. Общая химия.– Л.: Химия, 1988. –702с.

6. Хомченко І.Г. Загальна хімія./Пер. з рос. М.Д.Михайлової.– К.: Вища шк., 1993.– 424с.

7. Романцева Л.М., Лещинская З.Л., Суханова В.А. Сборник задач и упражнений по общей химии.– М.: Высш шк., 1991.– 288с.

8. Каличак Я.М., Кінжибало В.В. та ін. Хімія. Задачі, вправи, тести.–Львів: Світ, 2001. –289с


Зміст заняття

І Організаційний момент:

 • привітання з групою;
 • перевірка присутніх на занятті;
 • оголошення теми та мети заняття;
 • проведення з інструктажу з проведення практичної роботи та правила безпечного проводження під час роботи на ПК.

 

ІІ Актуалізація опорних знань

Бесіда:

 1. Що ви розумієте під якісним та кількісним складом речовини?
 2. Який якісний склад у вуглеводнів?
 3. Які речовини називають галогеноводнями?
 4. Назвіть правила безпеки під час роботи з нагрівними приладами, кислотами.

 

ІІІ Мотивація навчальної діяльності

 

 

І

V Сприйняття й засвоєння нових знань:

План

 1. Проведення практичної роботи №1.
 2. Домашнє завдання.
 3. Підбиття підсумків заняття.

 

 

 

 


Хід заняття

 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

«Виявлення Карбону, Гідрогену і Хлору в органічних речовинах» (додаток 1).

Студентам пропонується зайняти місце біля ПК та виконати практичну роботу.

 

ДОМАШНЯ РОБОТА

 

 1. Повторити матеріал  за темою: «Насичені вуглеводні».
 2. Скласти таблицю, яка б узагальнювала відомості про насичені вуглеводні за схемою:
 1. властивості вуглеводнів;
 2. приклади хімічних рівнянь;
 3. застосування.

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ

 

Студентам пропонується висловити враження щодо досягнення мети на занятті та емоції отримані від роботи на занятті.

 

Аналіз органічних сполук Теоретична частина Якісний аналіз

Лабораторна робота 1

 

Виявлення Карбону

 Пряме виявлення Карбону зазвичай можна зробити за допомогою простого нагрівання. Органічна речовина, що аналізується, горить майже безбарвно, з кіптявою чи світінням, або обвуглюється.

Для непрямого виявлення Карбону у вигляді карбон(ІV) оксиду є два способи:

 • спалювання горючих сполук;

 • сильне нагрівання у присутності купрум(ІІ) оксиду негорючих сполук.

Карбон діоксид, що утворюється в обох випадках, виявляють за допомогою вапняної (баритової) води:

CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + H2O

Наявність білого помутніння або білого осаду свідчить про утворення кальцій (барій) карбонату.

Виявлення Гідрогену й Оксисену

 Майже всі органічні сполуки містять Гідроген. Цей Гідроген окиснюється при спалюванні або при нагріванні в присутності купрум(ІІ) оксиду, утворюючи воду, яка легко виявляється, наприклад, за допомогою смужки паперу, просоченого кобальт(ІІ) хлоридом:

Со2+ → Со2+(аq)

При цьому колір смужки змінюється з синього на рожевий.

При піролізі (термічному розщепленні без доступу повітря) органічної сполуки утворення крапельок води свідчить про одночасну присутність зв’язаного Гідрогену й Оксигену.

Пряме виявлення Оксигену можливе також при прожарюванні сполуки з магнієм (рис. 1). У цьому випадку утворюється білий магній оксид.

 

Рис. 1. Виявлення Оксигену у складі органічної речовини

Одночасне виявлення наявності у складі органічної сполуки Карбону й Гідрогену можливе у процесі прожарювання зразка речовини з купрум(ІІ) оксидом (рис. 2).

Рис. 2. Виявлення Карбону й Гідрогену у складі органічної речовини

CxHyOz + CuO → CO2 + H2O + Cu

Ca(OH)2 + CO2→ CaCO3↓+ H2O

CuSO4 + 5 H2O → CuSO4 · 5 H2O

Виявлення Нітрогену

В органічних сполуках Нітроген є найбільш важливим гетероелементом. Він трапляється у складі більшості природних органічних речовин. Тому особливу увагу приділяють якісному та кількісному визначенню саме Нітрогену в органічних речовинах. Проводити виявлення Нітрогену можна декількома способами.

Амоніачний спосіб. При нагріванні сполук амінів й амінокислот, що містять Нітроген, із концентрованим розчином натрій гідроксиду або сумішшю з натрій гідроксиду і кальцій оксиду (натронного вапна) утворюється амоніак, який ідентифікується завдяки своєму запаху та за допомогою вологого індикаторного паперу, піднесеного до отвору пробірки (рис. 3).

У пробірку вміщують 2 г (2 мл) органічної речовини, добавляють 2 мл розчину натрій гідроксиду і нагрівають. Сполука руйнується, виділяється амоніак, а за наявності води утворюється амоній гідроксид.

3[H] + [N] → NH

3

NH3 + H2O → NH4OH

Рис. 3. Виявлення Нітрогену у складі органічної речовини амоніачним способом

Ціанідний спосіб. Цим способом можна визначати не тільки Нітроген, а й Сульфур та галогени, попередньо провівши деструкцію досліджуваної речовини. Спосіб ґрунтується на сплавленні органічної речовини з металічним натрієм і переведенні елементів у склад мінеральних сполук. При сплавленні відбувається перетворення Нітрогену, незалежно від того, в якій формі він перебував у сполуці, у натрій ціанід, Сульфуру — у натрій сульфід, Хлору, Брому, Йоду — у відповідні галогеніди натрію.

Галогени також можна виявляти у інший спосіб. Сполуки, що містять галогени, при нагріванні на мідному листі (рис. 4) або мідному дроті утворюють галогеніди купруму. Галогеніди забарвлюють полум’я в інтенсивний зелений колір (проба Бейльштейна).

 

 Рис. 4. Виявлення галогенів у складі органічної речовини (проба Бейльштейна)

Увага: пряме виявлення галогенів за допомогою йонів Аргентуму в більшості органічних сполук неможливе. На відміну від неорганічних речовин атоми галогенів утворюють не йонні, а полярні зв’язки.

Кількісний аналіз

 Для кількісного аналізу речовини береться точно зважена кількість речовини і непрямим шляхом визначається маса елементів, зв’язаних у речовині.

Якщо речовина складається тільки з Карбону, Гідрогену й Оксигену, то вона повністю окиснюється повітрям або киснем і купрум оксидом до СО2 і Н2О. Вода абсорбується в ємкості, заповненій сухим кальцій хлоридом, а СО— в ємкості, заповненій NaOH і скловатою (рис. 5). Збільшення маси в посудинах відповідає масам сполук, що утворюються при згоранні. Завдяки цьому можна розрахувати вміст Карбону і Гідрогену в речовині.

 

 Рис. 5. Прилад для кількісного визначення Карбону, Гідрогену й Оксигену у складі органічної речовини (апарат Лібіха)

Приклад

Маса речовини

m = 0,0973 г

маса утвореного СO2

m(СO2) = 0,1861 г

маса утвореної Н2O

m(Н2O) = 0,1142 г

 

Маса Карбону в отриманому карбон діоксиді:

m(C) / m(CO2) = M(C) / M(CO2)

Звідси:

m(C) = m(CO2) · M(C) / M(CO2) = 0,0508 (г)

Маса Гідрогену у воді, що утворилася:

m(Н) / m(Н2O) = 2M(Н) / M(Н2O)

Звідси:

m(Н) = m(Н2O) · 2M(Н) / M(Н2O) = 0,0127 (г)

Маса Оксигену визначається шляхом віднімання від загальної маси мас Карбону і Гідрогену:

m(О) = m — m(Н) — m(С) = 0,0973 — 0,0127 — 0,0508 = 0,0338 (г)

Числове співвідношення атомів у молекулі отримуємо із співвідношення кількості речовин ν:

ν = m / M

ν(С) = 0,0042 моль

ν(Н) = 0,0127 моль

ν(О) = 0,0021 моль

ν(С) : ν(Н) : ν(О) = 4,2 : 12,7 : 2,1 = 2 : 6 : 1.

Найпростіша формула — СНОх.

Щоб визначити х, потрібно експериментальним шляхом визначити молярну масу.

Інструкційні карти щодо виконання практичних робіт з хімії 11 клас

Інструкційні карти щодо виконання практичних робіт з хімії 11 клас (профільний рівень)

У програмі хімії 11 класу профільний рівень (6 годин на тиждень) посилено практичну спрямованість змісту і збільшено увагу до хімічного експерименту, що дає учням змогу переконатися у значенні хімічного експерименту як важливого методу наукового пізнання властивостей речовин. В курсі хімії заплановано11 практичних робіт, але на жаль відсудність підручника (профільного рівня) ускладнює виконання практичних робіт. Тому пропоную інстуктивні картки щодо проведення практичних робіт для 11 класу з хімії профільний рівень.

Інструктивні картки розроблено на основі навчального посібника для учнів 8-11 класів, затвердженого Міністерством освіти України за редакцією Н.М.Буринської, Київ «Освіта» 1994рік

Автор: Ясінська Наталія Володимирівна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, «Старший вчитель», вчитель хімії Енергодарського навчально-виховного комплексу №5, запорізької області.

ІІНСТРУКТИВНА КАРТА

Практична робота №1.

Розділення й очищення речовин. Перегонка при атмосферного тиску. Перекристалізація.

Мета: навчитися складати і використовувати прилади для очищення і

розділення органічних речовин, набути практичних навичок деяких способів розділення та очищення речовин.

Дослід 1.

Перекристалізація. Фільтрування під вакуумом.

Для роботи необхідні:

Реактиви: бензойна кислота — 1 г, вода — 50 мл, деревне вугілля;

Обладнання і хімічний посуд: стакан або колба місткістю 75—100 мл; колба Бунзена, лійка Бюхнера, скляна лійка, колба або стакан дл»я фільтрату, скляна паличка, промивалка з водою, нагрівальний прилад, паперові фільтри, штатив з кільцем.

Бензойна кислота — кристалічна речовина білого кольору; розчинність у воді становить при 10 °С 2,7 г, при 100 °С — 59 г у 100 мл води.

Збирання приладів. Виготовте складчастий фільтр (мал. 1) і вкладіть його у скляну лійку для фільтрування (мал. 2).

Мал.1. Виготовлення складчастого фільтра

Мал.2 Фільтрування через складчастий фільтр

Для фільтрування під вакуумом лійку Бюхнера вставте на пробці у колбу Бунзена (мал. 3). На сітчасту перегородку лійки вкладіть фільтр потрібного розміру так, щоб він закривав усі отвори перегородки. Приєднайте колбу до водоструминного насоса.

Мал.3.Фільтрування під вакуумом (1-лійка Бюхнера, 2-колба Бунзена, 3-водоструминний насос)

Порядок виконання д о с л ід у

Суміш кристалічної бензойної кислоти з порошком деревного вугілля помістіть у стакан або колбу, добавте воду і нагрійте до кипіння. При цьому кислота повністю розчиняється. Гарячий розчин профільтруйте через складчастий фільтр. Посудину з фільтратом помістіть у холодну воду для охолодження. Кислота виділяється у вигляді кристалів.

Кристали відокремте фільтруванням за допомогою водоструминного насоса. Для цього треба змочити фільтр розчинником (у цьому разі водою) і увімкнути насос, щоб фільтр присмоктався до дна лійки.

Увага! Якщо фільтр укладений правильно, насос працює з монотонним шумом, який) неправильно зі свистом.

Не вимикаючи насос, по скляній паличці вилийте на фільтр рідину з кристалами. Після відсмоктування фільтрату кристали промните невеликими порціями води, щоразу вимикаючи насос. Вийміть лійку з колби разом з пробкою і витрусіть фільтр з осадом на сухий фільтрувальний папір, промокніть ним осад і висушіть його на повітрі.

Очищені кристали бензойної кислоти можна вико­ристовувати для дослідів у процесі подальшого вивчення органічної хімії.Поділіться з Вашими друзьями:

ЗНО онлайн 2021 року з хімії – основна сесія – сайт ЗНО.Освіта.UA

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152

Завдання 1 з 52

Тест 464. Запитання: 23368

Завдання 2 з 52

Тест 464. Запитання: 23369

Завдання 3 з 52

Тест 464. Запитання: 23370

Завдання 4 з 52

Тест 464. Запитання: 23371

Завдання 5 з 52

Тест 464. Запитання: 23372

Завдання 6 з 52

Тест 464. Запитання: 23373

Завдання 7 з 52

Тест 464. Запитання: 23374

Завдання 8 з 52

Тест 464. Запитання: 23375

Завдання 9 з 52

Тест 464. Запитання: 23376

Завдання 10 з 52

Тест 464. Запитання: 23377

Завдання 11 з 52

Тест 464. Запитання: 23378

Завдання 12 з 52

Тест 464. Запитання: 23379

Завдання 13 з 52

Тест 464. Запитання: 23380

Завдання 14 з 52

Тест 464. Запитання: 23381

Завдання 15 з 52

Тест 464. Запитання: 23382

Завдання 16 з 52

Тест 464. Запитання: 23383

Завдання 17 з 52

Тест 464. Запитання: 23384

Завдання 18 з 52

Тест 464. Запитання: 23385

Завдання 19 з 52

Тест 464. Запитання: 23386

Завдання 20 з 52

Тест 464. Запитання: 23387

Завдання 21 з 52

Тест 464. Запитання: 23388

Завдання 22 з 52

Тест 464. Запитання: 23389

Завдання 23 з 52

Тест 464. Запитання: 23390

Завдання 24 з 52

Тест 464. Запитання: 23391

Завдання 25 з 52

Тест 464. Запитання: 23392

Завдання 26 з 52

Тест 464. Запитання: 23393

Завдання 27 з 52

Тест 464. Запитання: 23394

Завдання 28 з 52

Тест 464. Запитання: 23395

Завдання 29 з 52

Тест 464. Запитання: 23396

Завдання 30 з 52

Тест 464. Запитання: 23397

Завдання 31 з 52

Тест 464. Запитання: 23398

Завдання 32 з 52

Тест 464. Запитання: 23399

Завдання 33 з 52

Тест 464. Запитання: 23400

Завдання 34 з 52

Тест 464. Запитання: 23401

Завдання 35 з 52

Тест 464. Запитання: 23402

Завдання 36 з 52

Тест 464. Запитання: 23403

Завдання 37 з 52

Тест 464. Запитання: 23404

Завдання 38 з 52

Тест 464. Запитання: 23405

Завдання 39 з 52

Тест 464. Запитання: 23406

Завдання 40 з 52

Тест 464. Запитання: 23407

Завдання 41 з 52

Тест 464. Запитання: 23409

Завдання 42 з 52

Тест 464. Запитання: 23410

Завдання 43 з 52

Тест 464. Запитання: 23411

Завдання 44 з 52

Тест 464. Запитання: 23413

Завдання 45 з 52

Тест 464. Запитання: 23414

Завдання 46 з 52

Тест 464. Запитання: 23415

Завдання 47 з 52

Тест 464. Запитання: 23416

Завдання 48 з 52

Тест 464. Запитання: 23417

Завдання 49 з 52

Тест 464. Запитання: 23418

Завдання 50 з 52

Тест 464. Запитання: 23419

Завдання 51 з 52

Тест 464. Запитання: 23420

Завдання 52 з 52

Тест 464. Запитання: 23421

Речь на церемонии награждения — NobelPrize.org

Презентационная речь профессора Х. Г. Сёдербаума, президента Шведской королевской академии наук, 10 декабря 1912 г.

Ваше Величество, Ваши Королевские Высочества, дамы и господа.

Целью ученого является или должно быть расширение границ человеческого знания. Однако перед ним открывается множество дорог, и он может по-разному служить в выбранной области. Развивая плодотворные теории или гипотезы, он может прокладывать новые пути для человеческой мысли; открывая неизвестные факты, он может обогатить наши знания, а изобретая новые технические устройства и новые методы, он может создать новое оружие для арсенала Науки.Этот последний способ не менее важен.

Это правда, что Шееле в свое время и с поразительно скудными ресурсами в его распоряжении удалось добиться результатов, которые поразили мир и покрыли его бессмертной славой. Но теперь это часть истории науки и принадлежит давно ушедшей эпохе; такое не может повториться снова, так же как народ не может пережить свою молодость или отдельный человек свое детство.

Естественные науки идут вперед быстро, и мы постоянно сталкиваемся с новыми и все более сложными проблемами, где старые технические средства перестают быть полезными и где для прогресса необходимо изобретение других средств.

Именно на этом фоне Королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии в 1912 году изобретателям двух новых методов работы, каждый из которых превосходен в своей области. Половина премии достается Виктору Гриньяру, профессору Университета Нанси, за изобретение реактива, названного в его честь, а половина — Полю Сабатье, декану факультета естественных наук Тулузского университета, за его метод гидрирования органических соединений в наличие мелкодисперсных металлов.

Методы, в отношении которых были присуждены награды, относятся к области органического химического синтеза, целью которого является искусственное получение органических соединений, т.е. производных с углеродом в качестве основного элемента, независимо от того, встречаются ли такие производные в данном точную форму в животном или растительном царстве. Эта область химии довольно молода; обычно считается, что он восходит к открытию, сделанному в 1828 году Фридрихом Вёлером, учеником Берцелиуса.Из этого скромного начала, из одного изолированного наблюдения органический синтез развился, особенно за последние полвека, в нечто невообразимо важное значение не только для самой науки о химии, но и для применения химии в повседневной жизни. Не будет, конечно, преувеличением сказать, что те отрасли промышленности, которые основаны на использовании синтетических методов в органической химии, дали средства к существованию миллионам людей и создали богатство на сумму в тысячи миллионов фунтов стерлингов.

По этой причине можно сказать, что открытия, открывающие путь новым разработкам в этой области, «принесли величайшую пользу человечеству», независимо от того, понимаются ли эти слова в широком смысле или в ограниченном, если не буквальном, смысле. .

Метод профессора Гриньяра является кульминацией серии исследований, проведенных с замечательным техническим мастерством, которые выявили, что металлический магний в присутствии эфира реагирует с органическими производными хлора, брома и йода, образуя растворимые в эфире органические соединения магний.Эти последние соединения, в свою очередь, чрезвычайно легко реагируют с большим числом других органических веществ, так что углерод соединяется с углеродом, т. е. образует настоящий органический синтез.

Значение метода Гриньяра для органической химии заключается в ряде существенных достоинств, которыми он обладает, а именно в простоте процедуры и, следовательно, в экономии времени; низкая стоимость используемых материалов; удовлетворительный выход и, самое главное, очень широкое применение. С этой последней точки зрения неизвестен метод органического синтеза, превосходящий метод Гриньяра, и едва ли существует какая-либо сфера органической химии вне его области.

Велики услуги, которые этот метод оказал науке, но не менее велики и те, которые можно ожидать от него в будущем. Научимся ли мы, например, когда-нибудь искусственно производить алкалоиды или растительные органические основания, которые так важны в медицине, но которые все еще так трудно приготовить и потому так дорого обходятся? Если мы это сделаем, нет никаких сомнений, что это произойдет только с помощью реактива Гриньяра.

Профессор Гриньяр. Любой, кто в последние годы занимался органической химией, знает, какой большой вклад Вы внесли в развитие этой области науки.Количество замечательных и важных исследований, которые стали возможными благодаря реактиву, изобретенному и названному Вами, уже впечатляет и продолжает увеличиваться с каждым днем. Таким образом, ваш метод заметно раздвинул границы нашего знания, нашей способности наблюдать; и мало того, он открывает перед нашей наукой перспективы новых завоеваний.

Поэтому с искренним удовлетворением и уверенностью в том, что вы действуете в полном соответствии с пожеланиями научного мира, Шведская королевская академия наук присудила вам Нобелевскую премию по химии за этот год, и я имею честь просить вас принять его из рук Его Величества Короля, который милостиво согласился подарить его вам.

Новый метод, названный в честь его изобретателя профессора Сабатье, заключается в восстановлении органических соединений под действием мелкодисперсных порошков металлов – никеля, кобальта, меди, железа или платины. Этот метод заключается в следующем: оксид одного из этих металлов нагревают до 300°С в токе газообразного водорода. После восстановления металла таким образом тепло уменьшается, и пары органического вещества, которое необходимо восстановить, смешиваются с газообразным водородом.

Метод очень прост и удобен, а его выход высок. В дополнение к этим преимуществам он полностью безопасен, что выгодно отличает его от наиболее широко использовавшегося до сих пор метода реакции, который слишком часто приводил к взрывам, некоторые из которых были очень серьезными.

Метод редукции Сабатье очень широко использовался не только его изобретателем и его учениками, и он открыл новые области научных исследований; она также сослужила службу многим ученым в разных странах и позволила им получить важные результаты, которые были бы невозможны при использовании старых методов.Более того, некоторые химики ввели различные модификации для разных целей, что значительно расширило диапазон его использования.

Среди наиболее интересных результатов, полученных методом Сабатье, я ограничусь напоминанием о том, как профессору Сабатье, применяя в различных экспериментальных условиях свой реактив к карбиду водорода, ацетилену, удалось получить высшие гомологи углеводородов, идентичные тем, которые содержатся в природной нефти разного происхождения, например американского, русского или галисийского, на основании чего он построил общую теорию происхождения различных минеральных масел.

Профессор Сабатье. В одной из своих работ, с которой я очень хорошо знаком уже несколько лет, вы говорите, что «при изучении явлений физического мира, какими бы эти явления ни были, в основе любой системы должны лежать наблюдения, точные строгим и свободным от всех предубеждений». Это запоминающиеся слова, которые многим могут показаться трюизмом, хотя смысл, который они содержат, часто остается незамеченным; поэтому их нельзя повторять слишком часто.

Вы, сэр, не просто исповедовали это учение в своих книгах — вы применяли его на протяжении всей своей научной карьеры.Благодаря этому постоянному применению своих принципов вы добились результатов, ценность которых – и это можно с уверенностью сказать – останется навсегда.

Для меня большая честь поздравить вас от имени Шведской королевской академии наук с вашими блестящими научными достижениями и, в частности, с вашим общим методом гидрирования органических соединений в присутствии восстановленных металлов и катализаторов, методом, который в область органической химии за последние несколько лет сделала возможным большой прогресс и открытие для науки многих новых областей.

Именно за открытие этого гениального метода Академия рада наградить вас высшей наградой.

Из Нобелевских лекций по химии 1901-1921 , издательства Elsevier Publishing Company, Амстердам, 1966 г.

 

Авторское право © Нобелевский фонд 1912 г.

Процитировать этот раздел
Стиль MLA: речь на церемонии награждения. Нобелевская премия.org. Нобелевская премия по распространению информации AB 2022. Пн. 18 апреля 2022 г.

Back to top Back To TopВозвращает пользователей к началу страницы.

Определение органического хлора в воде с помощью дериватизации AlCl и обнаружение с помощью молекулярно-абсорбционной спектрометрии с графитовой печью с источником континуума высокого разрешения

Для определения адсорбируемого органического хлора (AOCl) в воде применяли молекулярно-абсорбционную спектрометрию с графитовой печью с источником непрерывного излучения высокого разрешения (HR-CS-GF-MAS).Органический хлор определяли косвенно, контролируя молекулярное поглощение переходной молекулы монохлорида алюминия (AlCl) на длине волны 261,42 нм в графитовой печи. В качестве молекулярнообразующего модификатора использовали раствор алюминия. В качестве модификаторов для максимального усиления сигнала поглощения применялись графитовая печь с циркониевым покрытием, а также растворы Sr и Ag. Температуры пиролиза и испарения составляли 600 °С и 2300 °С соответственно. Неспектральные помехи наблюдались с F, Br и I при концентрациях выше 6 мг L -1 , 50 мг L -1 и 100 мг L -1 соответственно.Калибровочные кривые с NaCl, 4-хлорфенолом и трихлорфенолом имеют одинаковый наклон и динамический диапазон, что указывает на специфичность метода по атому хлора. Этот метод был оценен и подтвержден с использованием синтетических проб воды в соответствии с действующим стандартом DIN EN ISO 9562:2004 для определения суммарного параметра адсорбируемых органических галогенидов (АОХ) для качества воды. Эти образцы содержат 4-хлорфенол в качестве хлорированного органического стандарта в неорганической хлоридной матрице. Органический хлор перед анализом извлекали из неорганической матрицы методом твердофазной экстракции со степенью извлечения >95%.Статистически значимых различий между измеренными и известными значениями не наблюдалось, а для t-критерия был достигнут уровень достоверности 95%. Пределы обнаружения и характеристическая масса оказались равными 48 и 22 пг соответственно. Градуировочный график в диапазоне 0,1-2,5 нг был линейным с коэффициентом корреляции R 2 = 0,9986.

Разрешение на выбросы в атмосферу № 16300025-002 выдано компании 3M Co

%PDF-1.6 % 658 0 объект > эндообъект 397 0 объект > эндообъект 655 0 объект >поток 2012-06-28T11:07:06-05:002012-06-28T10:34:39-05:002012-06-28T11:07:06-05:00Adobe Acrobat 8.3 Объединение файлов: приложение/pdf

 • Разрешение на выбросы в атмосферу № 16300025-002 выдано компании 3M Co
 • Разрешение на выбросы в атмосферу № 16300025-002 выдано компании 3M Co
 • Агентство по контролю за загрязнением Миннесоты — Тревор Ширен (rm)
 • воздух
 • разрешение
 • заголовок против
 • федеральная часть 70
 • 16300025-002
 • 3 м
 • вашингтон
 • коттеджная роща
 • uuid:a9b2c72b-55a8-4f3d-b8ec-2ad1e208d9b4uuid:20e67248-007d-48af-8331-7fe6b2662089Acrobat Distiller 8.3.0 (окна)эйр,разрешение,титул в,федеральная часть 70,16300025-002,3м,вашингтон,коттеджная роща конечный поток эндообъект 633 0 объект > эндообъект 412 0 объект > эндообъект 413 0 объект > эндообъект 414 0 объект > эндообъект 415 0 объект > эндообъект 416 0 объект > эндообъект 417 0 объект > эндообъект 418 0 объект [488 0 Р] эндообъект 419 0 объект [456 0 Р] эндообъект 420 0 объект [457 0 Р] эндообъект 421 0 объект [458 0 Р] эндообъект 422 0 объект [459 0 Р] эндообъект 423 0 объект [460 0 Р] эндообъект 424 0 объект [461 0 Р] эндообъект 425 0 объект [462 0 Р] эндообъект 426 0 объект [463 0 Р] эндообъект 427 0 объект [464 0 Р] эндообъект 428 0 объект [465 0 Р] эндообъект 429 0 объект [466 0 Р] эндообъект 430 0 объект [467 0 Р] эндообъект 431 0 объект [468 0 Р] эндообъект 432 0 объект [469 0 Р] эндообъект 433 0 объект [470 0 Р] эндообъект 434 0 объект [471 0 Р] эндообъект 435 0 объект [472 0 Р] эндообъект 436 0 объект [473 0 Р] эндообъект 437 0 объект [474 0 Р] эндообъект 438 0 объект [475 0 Р] эндообъект 439 0 объект [476 0 Р] эндообъект 440 0 объект [477 0 Р] эндообъект 441 0 объект [478 0 Р] эндообъект 442 0 объект [479 0 Р] эндообъект 443 0 объект [480 0 Р] эндообъект 444 0 объект [481 0 Р] эндообъект 445 0 объект [482 0 Р] эндообъект 446 0 объект [483 0 Р] эндообъект 447 0 объект [484 0 Р] эндообъект 448 0 объект [485 0 Р] эндообъект 449 0 объект [486 0 Р] эндообъект 450 0 объект [487 0 Р] эндообъект 451 0 объект [452 0 Р] эндообъект 452 0 объект > эндообъект 453 0 объект > эндообъект 338 0 объект > эндообъект 654 0 объект > эндообъект 340 0 объект >поток HWnH} 70Pj4p I8yHC, IlREQ t·${FAۗ»?.ӣ7׳( ؎c fFQf

  Наблюдения за органическими и неорганическими соединениями хлора и их вкладом в концентрацию радикалов хлора в городской среде в северной Европе в зимнее время

  Аткинсон Р., Баулч Д., Кокс Р. и Кроули Дж.: Резюме оценки Кинетические и фотохимические данные для химии атмосферы, веб-версия, Февраль 2006 г., Подкомм. ИЮПАК. Газ Кинет. Оценка данных. Атмос. хим., 1–60, 2006а.

  Аткинсон Р., Баулч Д. Л., Кокс Р.А., Кроули, Дж. Н., Хэмпсон, Р. Ф., Хайнс, Р. Г., Дженкин, М. Э., Росси, М. Дж., Тро, Дж., и Подкомитет ИЮПАК: Оцененные кинетические и фотохимические данные для химии атмосферы: Том II — газофазные реакции органических веществ, Атмос. хим. Phys., 6, 3625–4055, https://doi.org/10.5194/acp-6-3625-2006, 2006б.

  Баннан, Т.Дж., Мюррей Бут, А., Бакак, А., Мюллер, Дж.Б.А., Лезер, К. Э., Ле Бретон, М., Джонс, Б., Янг, Д., Коу, Х., Аллан, Дж., Виссер, С., Словик, Дж. Г., Фургер, М., Прево, А.С.Х., Ли, Дж., Данмор, Р. Э., Хопкинс, Дж. Р., Гамильтон, Дж. Ф., Льюис, А. С., Уолли, Л. К., Шарп, Т., Стоун Д., Херд Д. Э., Флеминг З. Л., Ли Р., Шеллкросс Д. Э., и Персиваль, К. Дж.: Первые измерения хлорида нитрила в Великобритании с использованием масс-спектрометр химической ионизации в центре Лондона летом 2012, и исследование роли окисления атома Cl, J. Geophys. Res., 120, 5638–5657, https://doi.org/10.1002/2014JD022629, 2015. 

  Bannan, T. J., Бакак А., Ле Бретон М., Флинн М., Оуян Б., Маклеод М., Джонс Р., Малкин Т. Л., Уолли Л. К., Херд Д. Э., Бэнди Б., Хан М. А. Х., Шеллкросс, Д. Э., и Персиваль, К. Дж.: Наземные и воздушные суда Великобритании. Измерения нитрилхлорида: исследование роли атома Cl Окисление в атмосферной обсерватории Вейбурна, J. ​​Geophys. рез.-атмосфер., 122, 11154–11165, https://doi.org/10.1002/2017JD026624, 2017. 

  Бордуас, Н., Да Силва, Г., Мерфи, Дж. и теоретическое понимание газофазного окисления атмосферных амиды с радикалами ОН: кинетика, продукты и механизмы, Ж.физ. хим. A, 119, 4298–4308, https://doi.org/10.1021/jp503759f, 2015. 

  Буше О., Фридлингштейн П., Коллинз Б. и Шайн К. П.: Косвенные потенциал глобального потепления и потенциал глобального изменения температуры из-за окисление метана, Окружающая среда. Рез. Лет., 4, 044007, г. https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/4/044007, 2009. 

  Батлер, Дж.: Лучшие бюджеты для метилгалогенидов?, Nature, 403, 260–261, https://doi.org/10.1038/35002232, 2000. 

  Карлтон, А. Г., Терпин, Б.Дж., Лим, Х.Дж., Альтьери, К.Е., и Зейцингер, S.: Связь между изопреном и вторичным органическим аэрозолем (SOA): пировиноградная кислота окисление дает в облаках малолетучие органические кислоты, Geophys. Рез. Lett., 33, 2–5, https://doi.org/10.1029/2005GL025374, 2006. 

  Кроули, Н., Хеллис, Ф., Мюллер, Р., Муртгат, Г.К., Крутцен, П.Дж., и Орландо, Дж. Дж.: Ch4OCI: сечения поглощения УФ/видимого света, значения J и атмосферное значение, J. Geophys. Res., 99, 20683–20688, 1994. 

  Deiber, G., Джордж Ч., Ле Кальве С., Швейцер Ф. и Мирабель Ф.: Исследование поглощения ClONO 2 и BrONO 2 галогенидсодержащими каплями, Атмос. хим. Phys., 4, 1291–1299, https://doi.org/10.5194/acp-4-1291-2004, 2004. 

  Дервент, Р. Г., Миддлтон, Д. Р., Филд, Р. А., Голдстоун, М. Е., Лестер, Дж. . Н. и Перри Р.: Анализ и интерпретация данных о качестве воздуха из городское придорожное расположение в центре Лондона в период с июля 1991 г. Июль 1992 г., Атмос. Окружающая среда., 29, 923–946, https://doi.org/10.1016/1352-2310(94)00219-B, 1995. 

  Деруэнт Р. Г., Дэвис Т. Дж., Делани М., Доллард Г. Дж., Филд Р. А., Думитриан, П., Насон, П.Д., Джонс, Б.М.Р., и Пеплер, С.А.: Анализ и интерпретация данных непрерывного почасового мониторинга для 26 C 2 -C 8 углеводородов на 12 объектах в Соединенном Королевстве в 1996 г. Atmos. Окружающая, 34, 297–312, 2000. 

  Дервент, Р. Г., Дерни, Дж. И. Р., Доллард, Г. Дж., Думитриан, П., Митчелл, Р. Ф., Мерреллс, Т.П., Теллинг С.П. и Филд Р.А.: Двадцать лет непрерывный мониторинг летучих органических соединений с высоким временным разрешением в Великобритания с 1993 по 2012 год, Atmos. Окружающая среда, 99, 239–247, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.10.001, 2014. 

  Эйген, М. и Кустин, К.: Кинетика гидролиза галогенов, J. Am. хим. Soc., 84, 1355–1361, https://doi.org/10.1021/ja00867a005, 1962. 

  Faxon, C., Bean, J., and Ruiz, L.: Концентрации Cl2 и ClNO2 во внутренних водах Юго-восточный Техас предполагает, что химический состав хлора вносит значительный вклад в Атмосферная реактивность, Атмосфера, 6, 1487–1506, https://дои.org/10.3390/atmos6101487, 2015. 

  Финли, Б.Д. и Зальцман, Э.С.: Измерение Cl2 в прибрежном городском воздухе, Геофиз. Рез. Lett., 33, 6–9, https://doi.org/10.1029/2006GL025799, 2006. 

  Фостер К.Л., Колдуэлл Т.Е., Бентер Т., Лангер С., Хеммингер Дж.К., Финлейсон-Питтс, Б.Дж., и Ноябрь, А.: Методы количественного определения газообразных HOCl с использованием масс-спектрометрии с ионизацией при атмосферном давлении, Phys. хим. хим. Phys., 1, 5615–5621, doi: Doi 10.1039/A907362k, 1999. 

  Fuentes, M.Дж., Фонт Р., Гомес-Рико М.Ф. и Мартин-Гуллон И.: Пиролиз и сжигание отработанного смазочного масла дизельных автомобилей: Разложение и загрязняющие вещества, J. ​​Anal. заявл. Пирол., 79, с. 215–226, https://doi.org/10.1016/j.jaap.2006.12.004, 2007. 

  Гернаут, Д. и Гернаут, Б.: От химической дезинфекции к электродезинфекция: обязательный маршрут?, Десалин. Очистка воды., 16, 156–175, https://doi.org/10.5004/dwt.2010.1085, 2010. 

  Хил, М., Херд, Д., Пиллинг, М., и Уитакер, Б.: О развитии и Валидация FAGE для локального измерения тропосферных OH и HO2, J. Атмос. Sci., 52, 3428–3441, https://doi.org/10.1175/1520-0469(1995)052<3428:OTDAVO>2.0.CO;2, 1995. Хааг Р., Вихсер А., Шмид П., Зайлер К., Ульрих А., Онеггер П., Зейер К., Эмменеггер Л., Бонсак П., Циммерли, Ю., Червински Дж., Каспер М. и Майер А.: Образование ПХДД/Ф в дизельный сажевый фильтр с железо-калиевым катализатором, Environ. науч. Технол., 47, 6510–6517, https://doi.org/10.1021/es400760h, 2013. 

  Хоффман, Р. К., Гебель, М. Э., Фокс, Б. С., и Финлейсон-Питтс, Б. Дж.: Кнудсен клеточные исследования реакций N2O5 и ClONO2 с NaCl: разработка и применение модели для оценки доступных площадей поверхности и скорректированных коэффициенты поглощения, физ. хим. хим. Phys., 5, 1780–1789, https://doi.org/10.1039/b301126g, 2003. 

  Хоссаини, Р., Чипперфилд, М.П., ​​Саиз-Лопес, А., Фернандес, Р., Монкс, С., Фэн, В., Брауэр П. и фон Глазов Р.: Глобальная модель тропосферного химия хлора: органические и неорганические источники и влияние на метан окисление, J. Geophys. рез.-атмосфер., 121, 14271–14297, https://doi.org/10.1002/2016JD025756, 2016. 

  Хуан Б., Лей К., Вэй К. и Цзэн Г.: Хлорированные летучие органические соединения соединения (Cl-VOC) в окружающей среде – источники, потенциальное здоровье человека воздействия и современные технологии восстановления, Environ. Междунар., 71, 118–138, https://doi.org/10.1016/j.envint.2014.06.013, 2014. 

  Кин, В. К., Мабен, Дж. Р., Псенни, А. А. П., и Галлоуэй, Дж. Н.: Методика измерения неорганических газов хлора на морской границе слой, среда. науч. техн., 27, 866–874, https://doi.org/10.1021/es00042a008, 1993. 

  Керчер, Дж. П., Ридель, Т. П., и Торнтон, Дж. А.: Активация хлора с помощью N 2 O 5 : одновременное обнаружение на месте ClNO 2 и N 2 O 5 методом масс-спектрометрии с химической ионизацией, атм.Изм. Tech., 2, 193–204, https://doi.org/10.5194/amt-2-193-2009, 2009. 

  Lawler, M.J., Sander, R., Carpenter, L.J., Lee, J.D., von Glasow , Р., Соммарива, Р., и Зальцман, Э.С.: HOCl и Cl 2 наблюдений в морском воздухе, атм. хим. Phys., 11, 7617–7628, https://doi.org/10.5194/acp-11-7617-2011, 2011. 

  Leather, K.E., Bacak, A., Wamsley, R., Archibald, A.T., Husk , А., Шеллкросс, Э., и Персиваль, К.Дж.: Зависимость от температуры и давления коэффициент скорости реакции между ClO и Ch4O2 в газовая фаза, физ.хим. хим. Phys., 14, 3425–3434, https://doi.org/10.1039/c2cp22834c, 2012. 

  Ле Бретон, М., Макгиллен, М. Р., Мюллер, Дж. Б. А., Бакак, А., Шаллкросс, Д. Э., Сяо, П., Хьюи, Л. Г., Таннер, Д., Коу, Х., и Персиваль, С. Дж. : Наблюдения за муравьиной кислотой с воздуха с использованием масс-спектрометра с химической ионизацией, Atmos. Изм. Tech., 5, 3029–3039, https://doi.org/10.5194/amt-5-3029-2012, 2012. 

  Ле Бретон, М., Бакак, А., Мюллер, Дж. Б. А., Сяо, П. , Шаллкросс Б.М.А., Батт Р., Кук М.К., Шеллкросс, Д. Э., Богитт, С. Ж.-Б. и Percival, C.J.: Одновременный перенос азотной и муравьиной кислот в воздух. измерения с использованием масс-спектрометра с химической ионизацией в Великобритании: Анализ путей первичной и вторичной продукции, Atmos. Окружающая среда., 83, 166–175, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.10.008, 2014a.

  Ле Бретон, М., Бакак, А., Мюллер, Дж. Б. А., Баннан, Т. Дж., Кеннеди, О., Оуян Б., Сяо П., Богитт С. Дж.-Б., Шаллкросс Д. Э., Джонс Р. Л., Дэниелс, М.Дж. С., Болл С. М. и Персиваль С. Дж.: первый воздушно-десантный сравнение измерений N2O5 над Великобританией с использованием CIMS и BBCEAS во время кампания RONOCO, Анал. Методы, 6, 9731–9743, https://doi.org/10.1039/C4AY02273D, 2014b.

  Ле Бретон М., Баннан Т. Дж., Шеллкросс Д. Э., Хан М. А., Эванс М. Дж., Ли Дж., Лидстер Р., Эндрюс С., Карпентер Л.Дж., Шмидт Дж., Джейкоб Д., Харрис, Н.Р.П., Богитт, С., Галлахер, М., Бакак, А., Лезер, К.Е., и Percival, C.J.: Повышенная потеря озона за счет активного неорганического брома. химия в тропической тропосфере, Атмос.Окружающая среда, 155, 21–28, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.02.003, 2017. 

  Le Breton, M., Hallquist, Å. М., Патхак Р.К., Симпсон Д., Ван Ю., Йоханссон Дж., Женг Дж., Ян Ю., Шан Д., Ван Х., Лю, К., Чан, К., Ван, Т., Баннан, Т.Дж., Пристли, М., Персиваль, С.Дж., Шеллкросс, Д.Э., Лу, К., Го, С., Ху, М., и Холлквист, М.: Окисление ЛОС хлором на полусельском участке в Пекине: значительное выделение хлора из ClNO 2 и последующее производство Cl-VOC в газовой фазе и в виде частиц, атм.хим. Phys., 18, 13013–13030, https://doi.org/10.5194/acp-18-13013-2018, 2018. 

  Lee, B.H., Lopez-Hilfiker, F.D., Mohr, C., Kurtén, T. , Уорсноп, Д. Р., и Торнтон, Дж. А.: времяпролетный анализ йодид-аддукта с высоким разрешением. химико-ионизационный масс-спектрометр: применение к атмосферным неорганическим и органические соединения, Окружающая среда. науч. Technol., 48, 6309–6317, https://doi.org/10.1021/es500362a, 2014. 

  Леу М.-Т., Тимонен Р.С., Кейзер Л.Ф. и Юнг Ю.Л.: Гетерогенные Реакции HNO3(г) + NaCl(т) .вперед. HCl(г) + NaNO3(т) и N2O5(г) + NaCl(s). ClNO2(г) + NaNO3(т), J. Phys. хим., 99, 13203–13212, https://doi.org/10.1021/j100035a026, 1995. 

  Ляо, Дж., Хьюи, Л. Г., Лю, З., Таннер, Д. Дж., Кантрелл, К. А., Орландо, Дж. J., Flocke, F.M., Shepson, P.B., Weinheimer, A.J., Hall, S.R., Ullmann, К., Бейне, Х.Дж., Ван, Ю., Ингалл, Э.Д., Стивенс, Ч.Р., Хорнбрук, Р. С., Апель, Э. К., Ример, Д., Фрид, А., Молдин, Р. Л., Смит, Дж. Н., Staebler, R.M., Neuman, J.A., and Nowak, J.B.: Высокий уровень молекулярного хлор в арктической атмосфере, физ. геонаук, 7, 91–94, https://doi.org/10.1038/ngeo2046, 2014. 

  Лю, С., Цюй, Х., Хьюи, Л. Г., Ван, Ю., Шостедт, С., Цзэн, Л., Лу, К., Ву, Ю., Ху М., Шао М., Чжу Т. и Чжан Ю.: Высокий уровень дневного времени Молекулярный хлор и нитрилхлорид в сельской местности на севере Китая Равнина, Окружающая среда. науч. Техн., 51, 9588–9595, https://doi.org/10.1021/acs.est.7b03039, 2017. 

  Ma, Y., Brooks, S.D., Vidaurre, G., Хализов А.Ф., Ван Л., Чжан Р.: Быстрая модификация способности аэрозолей образовывать облака биогенными выбросы, Геофиз. Рез. Летт., 40, 6293–6297, https://doi.org/10.1002/2013GL057895, 2013. 

  Мандронич, С.: Фотодиссоциация в атмосферном потоке актинитичности и Эффекты отражений от земли и облаков, J. Geophys. Рез., 92, 9740–9752, 1987. 

  Mielke, L.H., Furgeson, A., и Osthoff, H.D.: Наблюдение ClNO2 в среднеконтинентальная городская среда, Environ.науч. Техн., 45, 8889–8896, https://doi.org/10.1021/es201955u, 2011. 

  Mielke, L.H., Stutz, J., Tsai, C., Hurlock, S.C., Roberts, J.M., Veres, П. Р., Фройд, К. Д., Хейс, П. Л., Кубисон, М. Дж., Хименес, Дж. Л., Вашенфельдер, Р. А., Янг, С. Дж., Гилман, Дж. Б., Де Гау, Дж. А., Флинн, Дж. Х., Гроссберг Н., Лефер Б. Л., Лю Дж., Вебер Р. Дж. и Остхофф Х. Д.: Гетерогенное образование хлорида нитрила и его роль как ночного NOx резервуарные виды во время CalNex-LA 2010, J. Geophys.Рез.-Атм., 118, 10638–10652, https://doi.org/10.1002/jgrd.50783, 2013. 

  Mielke, L.H., Furgeson, A., Odame-Ankrah, C.A., и Osthoff, H.D.: Повсеместное распространение ClNO2 в городском пограничном слое Калгари, Альберта, Канада, Могу. J. Chem., 94, 414–423, https://doi.org/10.1139/cjc-2015-0426, 2016. 

  Nguyen, T.B., Crounse, J.D., Teng, A.P., St. Clair, J.M., Paulot , Ф., Вулф, Г.М., и Веннберг, П.О.: Быстрое отложение окисленных биогенных соединения с умеренным лесом, P.Натл. акад. науч. США, 112, E392–E401, https://doi.org/10.1073/pnas.1418702112, 2015. 

  Остхофф, Х.Д., Робертс, Дж.М., Равишанкара, А.Р., Уильямс, Э.Дж., Лернер Б.М., Соммарива Р., Бейтс Т.С., Коффман Д., Куинн П.К., Дибб, Дж. Э., Старк Х., Буркхолдер Дж. Б., Талукдар Р. К., Мигер Дж., Фехсенфельд, Ф. К., и Браун, С. С.: Высокий уровень хлорида нитрила в загрязненный субтропический морской пограничный слой, физ. Геофиз., 1, 324–328, https://doi.org/10.1038/ngeo177, 2008. 

  Оум, К.W.: Образование молекулярного хлора в результате фотолиза озона и Водные частицы морской соли, Наука, 279, 74–76, https://doi.org/10.1126/science.279.5347.74, 1998. 

  Phillips, G.J., Tang, M.J., Thieser, J., Brickwedde, B., Schuster, G., Бон, Б., Леливельд, Дж., и Кроули, Дж. Н.: Значительные концентрации хлорид нитрила, наблюдаемый в сельских районах континентальной Европы, связанный с влияние хлоридов морской соли и антропогенных выбросов // Геофиз. Рез. Письма, 39, 1–5, https://doi.org/10.1029/2012GL051912, 2012. 

  Рейес-Вильегас, Э., Пристли, М., Тинг, Ю.-К., Хаслетт, С., Баннан, Т., Ле Бретон, М., Уильямс, П.И., Бачак А., Флинн М.Дж., Коу Х., Персиваль, К., и Аллан, Дж. Д.: Одновременные измерения масс-спектрометрии аэрозолей и масс-спектрометрии с химической ионизацией во время событие сжигания биомассы в Великобритании: понимание химии нитратов, Atmos. хим. Phys., 18, 4093–4111, https://doi.org/10.5194/acp-18-4093-2018, 2018. 

  Ридель, Т. П., Бертрам, Т.Х., Крисп Т.А., Уильямс Э.Дж., Лернер Б.М., Власенко А., Ли С. М., Гилман Дж., Де Гау Дж., Бон Д. М., Вагнер Н. Л., Браун, С.С., и Торнтон, Дж.А.: Хлористый нитрил и молекулярный хлор в прибрежно-морской пограничный слой, Environ. науч. Техн., 46, 10463–10470, https://doi.org/10.1021/es204632r, 2012. 

  Робертс, Дж. М., Остхофф, Х. Д., Браун, С. С., и Равишанкара, А. Р.: N2O5 окисляет хлорид до Cl2 в кислом атмосферном аэрозоле, Наука, 321, 1059, https://doi.org/10.1126/наука.1158777, 2008.

  Сарвар Г., Саймон Х., Син Дж. и Матур Р.: Важность тропосферных Химия ClNO2 в Северном полушарии // Геофиз. Рез. Летта, 41, 4050–4058, https://doi.org/10.1002/2014GL059962, 2014. 

  Слапер, Х., Блюмталер, М., Хубер, М., и Куик, Э.: Сравнение уровня земли измерения солнечного УФ-излучения со спектральным разрешением с использованием различных инструментов: A метод разрешения эффектов сдвига длины волны и ширины щели, Геофиз. Рез. Lett., 22, 2721–2724, 1995.

  Смедли, А. Р. Д., Риммер, Дж. С., Мур, Д., Туми, Р., и Уэбб, А. Р.: Тенденции общего содержания озона и приземного УФ излучения в Соединенном Королевстве: 1979–2008 гг., Int. Дж. Climatol., 32, 338–346, https://doi.org/10.1002/joc.2275, 2012. 

  Spicer, C.W., Chapman, E.G., Finlayson-Pitts, B.J., Plastridge, R.A., Хаббе, Дж. М., Фаст, Дж. Д., и Берковиц, К. М.: Неожиданно высокий уровень концентрации молекулярного хлора в прибрежном воздухе, Природа, 394, 353–356, https://doi.org/10.1038/28584, 1998. 

  Торнтон, Дж.А., Керхер, Дж. П., Ридель, Т. П., Вагнер, Н. Л., Козич, Дж., Холлоуэй, Дж. С., Дубе, В. П., Вулф, Г. М., Куинн, П. К., Миддлбрук, А. М., Александр Б. и Браун С. С.: Крупный источник атомарного хлора. выведено из среднеконтинентальной химии реактивного азота, Nature, 464, 271–274, https://doi.org/10.1038/nature08905, 2010. 

  Фогт, Р., Крутцен, П.Дж., и Сандер, Р.: Механизм выделения галогена из аэрозоля морской соли в удаленном морском пограничном слое, Природа, 383, 327–330, https://doi.org/10.1038/383327a0, 1996. 

  Wang, D.S. and Ruiz, L.H.: Вторичный органический аэрозоль от инициированного хлором окисления изопрена, Atmos. хим. физ., 17, 13491–13508, https://doi.org/10.5194/acp-17-13491-2017, 2017. 

  Ван, У. Х. и Финлейсон-Питтс, Б. Дж.: Уникальные маркеры атома хлора химия в прибрежных городских районах: Реакция с 1,3-бутадиеном в воздухе при комнатная температура, J. ​​Geophys. Res., 106, 4939–4958, https://doi.org/10.1029/2000jd

  3, 2001. 

  Wang, X., Ван, Х., Сюэ, Л., Ван, Т., Ван, Л., Гу, Р., Ван, В., Там, Ю. Дж., Ван З., Ян Л., Чен Дж. и Ван В.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.